Privacy Policy Gastouderbureau Haaglanden

Gastouderbureau Haaglanden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gastouderbureau Haaglanden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Gastouderbureau Haaglanden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van ouders
Persoonsgegevens van vraagouders en hun kinderen worden door Gastouderbureau Haaglanden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gastouderbureau Haaglanden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Ouder:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • NAW gegevens;
 • Geboortedatum;
 • BSNnummer;
 • IBAN nummer;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Geslacht.

Kind:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • BSN nummer;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau Haaglanden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van gastouders
Persoonsgegevens van gastouders en hun huisgenoten worden door Gastouderbureau Haaglanden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Voor de bovenstaande doelstelling(en} kan Gastouderbureau Haaglanden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Gastouders
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • NAW gegevens;
 • Geboortedatum;
 • BSNnummer;
 • IBAN nummer;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Geslacht;
 • KopieID;
 • VOG.

Huisgeno(o)t(en)

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;'
 • Geslacht;
 • Emailadres;
 • VOG.

Uw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau Haaglanden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Inschrijfformulier/contactformulier website
Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden.

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door {Organisatie} verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aangevraagde informatieverstrekking.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau Haaglanden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de aanvraagperiode.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Gastouderbureau Haaglanden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het toestemmingsformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gastouderbureau Haaglanden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau Haaglanden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het gastouderbureau;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de websites;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Gastouderbureau Haaglanden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Gastouderbureau Haaglanden van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 

Contactgegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies Statement
Op de website van Gastouderbureau Haaglanden en Haaglanden wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Onder verschillende soorten cookies wordt verstaan:

Google Analytics cookies
Deze statistiektools gebruikt cookies om te meten waar bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde pagina's lezen etc. Gastouderbureau Haaglanden maakt gebruik van de navolgende cookies:

Noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site of geanonimiseerde cookies te laten functioneren. Zonder deze cookies werkt de site van Gastouderbureau Haaglanden en Haaglanden niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

Toestemming voor cookiegebruik
Voor de noodzakelijke cookies behoeft Gastouderbureau Haaglanden niet uw toestemming. Voor het gebruik van de overige cookies dient u Gastouderbureau Haaglanden toestemming te verlenen. Deze toestemming zal u doormiddel van een opt-in optie worden verzocht, hetgeen inhoud dat u toestemming verleent doormiddel van het aanvinken van een daartoe bestemd vakje.

Indien u bepaalde cookies niet meer wenst te ontvangen kunt u uw browser zo instellen, dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Gastouderbureau Haaglanden niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Wij maken u erop attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Op de website van de Gastouderbureau Haaglanden zijn hyperlinks naar website van derden aangemaakt. Gastouderbureau Haaglanden verwijst naar websites van derden maar draagt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de omgang en het beleid dat deze partijen voeren met betrekking tot uw gegevens. Hierbij wordt verwezen naar het privacy beleid van de desbetreffende websites.

Wijziging van privacy beleid en cookiebeleid
Gastouderbureau Haaglanden behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid en cookiebeleid te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de laatste, geldende versie op de hoogte bent.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Gastouderbureau Haaglanden
Prinsenhof 55
2263 EV Leidschendam
gob@haaglandenkinderzaken.nl
Telefoon 088 - 0022000 of 06 - 28811509