Begeleiding en service

Gastouderbureau Haaglanden biedt:

Bemiddeling

 • actieve bemiddeling voor gastouderopvang maar ook bemiddeling tussen ouders en gastouders bij conflicten
 • minimaal 2-4 keer per jaar een huisbezoek bij de gastouder
 • voorbeeldvragen die u kunt stellen aan de gastouder

Veiligheid

 • een jaarlijkse risico inventarisatie veiligheid bij de gastouder
 • de verplichting voor gastouders om een cursus EHBO te volgen

Gezondheid

 • een jaarlijkse risico inventarisatie gezondheid bij de gastouder
 • informatie over gezondheidsrisico’s

Pedagogiek

 • e-learning voor de gastouder

Terugkoppeling

 • Terugkoppeling van de periodieke begeleidingsgesprekken met de gastouder naar de ouder waarin onder andere de voortgang van uw kind wordt besproken
 • Periodieke gesprekken met de ouders over hun ervaringen met de geboden opvang.

Administratie

 • verzorging van uw gehele gastouderopvang administratie
 • een jaaropgave voor uw belastingaangifte
 • informatie over belastingzaken

Algemeen

 • ouderinspraak via onze oudercommissie
 • een klachtenreglement en aansluiting bij een Geschillencommissie
 • regelmatig een informatieve nieuwsbrief